ΕκπαιδευτικήΕρευνα
colors

Εκπαιδευτική Έρευνα

world cafe thub

Το 8ο και το 12ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, το 1ο και το 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, ο Φορέας Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας και το Εργαστήριο Γεωγραφικής & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σας προσκαλούμε σε μια διαφορετική συνάντηση - συζήτηση για τη Λίμνη Παμβώτιδα, το Σάββατο 18 Μαΐου 2019, στις 17:30 στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων (2ος όροφος).

  • Εισαγωγή στο θέμα με σύντομες εισηγήσεις ειδικών
  • Συζήτηση σε μικρές ομάδες με τη μέθοδο world cafe
  • Συζήτηση και σχολιασμός στην ολομέλεια

fractionsΣτo πλαίσιo εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας στην "Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση", του Τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πραγματοποιείται  στο Σχολείο μας έρευνα με θέμα: «Εννοιολογική και διαδικαστική γνώση κλασμάτων από μαθητές τυπικής εκπαίδευσης και μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες». Υπεύθυνος Καθηγητής: Ιωάννης Αγαλιώτης, Καθηγητής στο Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Ευγενία Ρούζιου.

Η έρευνα περιλαμβάνει μία (1) διδακτική ώρα σε μαθητές των Ε' και ΣΤ' τάξεων, στους οποίους θα χορηγηθεί σταθμισμένο ερωτηματολόγιο που περιέχει τέσσερεις ασκήσεις με κλάσματα. Σκοπός της έρευνας είναι η αποτύπωση μιας εικόνας για τις δυνατότητες και τις αδυναμίες των μαθητών σε δεξιότητες που αναδεικνύονται ως καίριες για την κατάκτηση των κλασματικών αριθμών, όπως η γνώση των αλγόριθμων των τεσσάρων πράξεων με κλάσματα, η κατάκτηση του γνωστικού σχήματος των πράξεων με κλάσματα, καθώς και η συνειδητοποίηση του μεγέθους που αναπαριστά κάθε κλάσμα μέσω της τοποθέτησής του πάνω στην αριθμογραμμή. Η εικόνα που θα προκύψει θα τροφοδοτήσει τη διδακτική πράξη με τις απαραίτητες πληροφορίες για την πρόταση αποτελεσματικών διδακτικών τεχνικών που θα ανταποκρίνονται στα διάφορα προφίλ των μαθητών.

expectationsΣτo πλαίσιo εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, πραγματοποιείται  στο Σχολείο μας έρευνα με θέμα: «Διερεύνηση της ματαίωσης μαθησιακών προσδοκιών ως αιτία εκδήλωσης κοινωνικο-συναισθηματικών συγκρούσεων». Υπεύθυνος Καθηγητής: Δρ. Ιωάννης Φύκαρης, Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Συνεργάτης: Μαρία Ράντζου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ, Υποψήφιες Διδάκτορες: Βασιλική Ματιάκη, Θεολόγος και Σωτηρία Καρολίδου, Φιλόλογος.

Η έρευνα περιλαμβάνει μία (1) διδακτική ώρα σε μαθητές των Ε' και ΣΤ' τάξεων. Θα διερευνηθεί η δυνατότητα πρόληψης αλλά και διαχείρισης ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών συγκρούσεων, που προκαλούνται εξαιτίας της ματαίωσης μαθησιακών προσδοκιών από τους μαθητές.

Ο σχεδιασμός της έρευνας βασίζεται στην ερευνητική υπόθεση ότι η ματαίωση μαθησιακών προσδοκιών μπορεί να είναι ισχυρός παράγοντας πρόκλησης συγκρούσεων, ενώ η διαχείριση της ματαίωσης μπορεί να συμβάλει εποικοδομητικά στην αντιμετώπιση πιθανών συγκρουσιακών καταστάσεων. Ως ερευνητικά ερωτήματα τίθενται οι συνθήκες-καταστάσεις στις οποίες εκδηλώνεται η σύγκρουση λόγω της ματαίωσης μαθησιακών προσδοκιών, καθώς και οι τρόποι εκδήλωσης αυτής της ματαίωσης.

Η έρευνα χρησιμοποιεί ως μέθοδο το ερωτηματολόγιο σε μαθητές Ε' & Στ' τάξης Δημοτικού Σχολείου. Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη ηλικιακή βαθμίδα με βάση τα εξής κριτήρια: α) σταδιακά αναπτύσσεται και εκλογικεύεται το εννοιολογικό περιεχόμενο της έννοιας της "διαχείρισης", β) υπάρχει η πλεονάζουσα ενέργεια της ορμής της νεότητας και της τάσης σύγκρουσης με το περιβάλλον, γ) οι μαθητές έχουν αποκτήσει μαθησιακές εμπειρίες και ε) έχουν την ικανότητα γραπτής ανταπόκρισης σε ερευνητικά εργαλεία τύπου ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται στην έρευνα προέκυψε από τον συνδυασμό δύο σταθμισμένων ερευνητικών εργαλείων: α) της Κλίμακας Σύγκρουσης Μεταξύ Συνομηλίκων (Peer Conflict Scale - PCS) και β) της Κλίμακας Δυσφορίας στη Ματαίωση (The Frustration Disconfort Scale). Στην έρευνα θα τηρηθεί πλήρως η ανωνυμία των υποκειμένων έρευνας, ενώ τα εξεγόμενα πορίσματα θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για ερευνητικούς και επιστημονικούς σκοπούς.

 

booksΣτo πλαίσιo εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με τον Δρ. Φύκαρη Ιωάννη, Επίκουρο Καθηγητή, πραγματοποιείται  στο Σχολείο μας έρευνα με θέμα: «Συγκριτική προσέγγιση των διδακτικών αρχών των αναλυτικών προγραμμάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η περίπτωση της Φιλανδίας, Αγγλίας και Ελλάδας», από την Υποψήφια Διδάκτορα Μαρία Μπίμπα.

Η έρευνα προβλέπεται να υλοποιηθεί μέσα στο χρονικό διάστημα, από 1 Μαρτίου έως 31 Μαΐου 2019 και περιλαμβάνει δύο (2) διδακτικές ώρες ανά τμήμα (στις τάξεις Α', Γ' και Ε'), μία (1) ώρα Γλώσσα και μία (1) ώρα Μαθηματικά. Σκοπός της έρευνας είναι να συσχετισθούν και συγκριθούν οι διδακτικές αρχές που εντοπίζονται στα αναλυτικά προγράμματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), μέσω δείγματος χωρών που απαρτίζεται από τις χώρες της Φιλανδίας, Αγγλίας και Ελλάδας. Επιχειρείται, δηλαδή, να εντοπιστούν και να αναδειχτούν οι διδακτικές αρχές των αναλυτικών προγραμμάτων και να διαπιστωθεί κατά πόσο αξιοποιούνται ή διαφοροποιούνται σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ.

Κατά την υλοποίηση της εν λόγω έρευνας, τμήμα της οποίας αποτελεί η έρευνα στα Δημοτικά Σχολεία, θα εφαρμοστεί η συγκριτική μέθοδος εντοπισμού και ανάδειξης των διδακτικών αρχών καθώς και η εξήγηση-ερμηνεία των ομοιοτήτων και διαφορών τους με την αξιοποίηση των ακόλουθων ερευνητικών τεχνικών: α) Το ερωτηματολόγιο για τους εκπαιδευτικούς για την ανίχνευση των απόψεων και των στάσεών τους, σχετικά με το προς μελέτη ζήτημα, β) Η παρατήρηση σε σχολικές τάξεις των επιλεγμένων χωρών για την καταγραφή του πως εφαρμόζονται στην πράξη οι διδακτικές αρχές των αναλυτικών προγραμμάτων. Η παρατήρηση επικεντρώνεται στον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν και στην απήχηση που έχει η διδασκαλία τους στους μαθητές, ενώ συμβάλλει στον εντοπισμό και την καταγραφή των διδακτικών αρχών που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία, γ) Η ανάλυση περιεχομένου (ποιοτική και ποσοτική) στα αναλυτικά προγράμματα των υπό έρευνα χωρών του δείγματος για τον εντοπισμό και την ανάδειξη των διδακτικών αρχών που τα διέπουν. 

Οι φοιτητές του Εργαστηρίου Μουσικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στα πλαίσιο του μαθήματος Μουσικής σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων ΖΠΑ θα πραγματοποιήσουν μουσικές διδασκαλίες με θέμα Μουσική και Διαθεματικότητα στις τάξεις Α΄ έως Στ΄ Δημοτικού, την Τετάρτη 20-04-2016. Οι συγκεκριμένες διδασκαλίες έχουν τους παρακάτω στόχους: 

  • Χρήση της μουσικής στη διδασκαλία άλλων γνωστικών αντικειμένων
  • Διδασκαλία βασικών μορφών μουσικής έκφρασης (φωνή, σώμα, μουσικά όργανα) μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες
  • Επένδυση ποιητικού ή πεζού λόγου με μουσική
  • Σχέση μουσικής και κίνησης. Κατανόηση των κοινών τους στοιχείων
  • Γνωριμία με τη μουσική άλλων πολιτισμών
  • Ανάπτυξη της δημιουργικής έκφρασης μέσω της βιωματικής προσέγγισης των μουσικών μορφών.

 

 Δρ. Ειρήνη Νικολάου, Μέλος ΕΕΠ Π.Τ.Δ.Ε.

Μαρία Ζάρρα Φλούδα, Διευθύντρια 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων, Ζ.Π.Α.

Κύλιση στην Αρχή