μενού
ΕκπαιδευτικήΕρευνα
colors

Εκπαιδευτική Έρευνα

fractionsΣτo πλαίσιo εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας στην "Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση", του Τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πραγματοποιείται  στο Σχολείο μας έρευνα με θέμα: «Εννοιολογική και διαδικαστική γνώση κλασμάτων από μαθητές τυπικής εκπαίδευσης και μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες». Υπεύθυνος Καθηγητής: Ιωάννης Αγαλιώτης, Καθηγητής στο Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Ευγενία Ρούζιου.

Η έρευνα περιλαμβάνει μία (1) διδακτική ώρα σε μαθητές των Ε' και ΣΤ' τάξεων, στους οποίους θα χορηγηθεί σταθμισμένο ερωτηματολόγιο που περιέχει τέσσερεις ασκήσεις με κλάσματα. Σκοπός της έρευνας είναι η αποτύπωση μιας εικόνας για τις δυνατότητες και τις αδυναμίες των μαθητών σε δεξιότητες που αναδεικνύονται ως καίριες για την κατάκτηση των κλασματικών αριθμών, όπως η γνώση των αλγόριθμων των τεσσάρων πράξεων με κλάσματα, η κατάκτηση του γνωστικού σχήματος των πράξεων με κλάσματα, καθώς και η συνειδητοποίηση του μεγέθους που αναπαριστά κάθε κλάσμα μέσω της τοποθέτησής του πάνω στην αριθμογραμμή. Η εικόνα που θα προκύψει θα τροφοδοτήσει τη διδακτική πράξη με τις απαραίτητες πληροφορίες για την πρόταση αποτελεσματικών διδακτικών τεχνικών που θα ανταποκρίνονται στα διάφορα προφίλ των μαθητών.

expectationsΣτo πλαίσιo εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, πραγματοποιείται  στο Σχολείο μας έρευνα με θέμα: «Διερεύνηση της ματαίωσης μαθησιακών προσδοκιών ως αιτία εκδήλωσης κοινωνικο-συναισθηματικών συγκρούσεων». Υπεύθυνος Καθηγητής: Δρ. Ιωάννης Φύκαρης, Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Συνεργάτης: Μαρία Ράντζου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ, Υποψήφιες Διδάκτορες: Βασιλική Ματιάκη, Θεολόγος και Σωτηρία Καρολίδου, Φιλόλογος.

Η έρευνα περιλαμβάνει μία (1) διδακτική ώρα σε μαθητές των Ε' και ΣΤ' τάξεων. Θα διερευνηθεί η δυνατότητα πρόληψης αλλά και διαχείρισης ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών συγκρούσεων, που προκαλούνται εξαιτίας της ματαίωσης μαθησιακών προσδοκιών από τους μαθητές.

Ο σχεδιασμός της έρευνας βασίζεται στην ερευνητική υπόθεση ότι η ματαίωση μαθησιακών προσδοκιών μπορεί να είναι ισχυρός παράγοντας πρόκλησης συγκρούσεων, ενώ η διαχείριση της ματαίωσης μπορεί να συμβάλει εποικοδομητικά στην αντιμετώπιση πιθανών συγκρουσιακών καταστάσεων. Ως ερευνητικά ερωτήματα τίθενται οι συνθήκες-καταστάσεις στις οποίες εκδηλώνεται η σύγκρουση λόγω της ματαίωσης μαθησιακών προσδοκιών, καθώς και οι τρόποι εκδήλωσης αυτής της ματαίωσης.

Η έρευνα χρησιμοποιεί ως μέθοδο το ερωτηματολόγιο σε μαθητές Ε' & Στ' τάξης Δημοτικού Σχολείου. Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη ηλικιακή βαθμίδα με βάση τα εξής κριτήρια: α) σταδιακά αναπτύσσεται και εκλογικεύεται το εννοιολογικό περιεχόμενο της έννοιας της "διαχείρισης", β) υπάρχει η πλεονάζουσα ενέργεια της ορμής της νεότητας και της τάσης σύγκρουσης με το περιβάλλον, γ) οι μαθητές έχουν αποκτήσει μαθησιακές εμπειρίες και ε) έχουν την ικανότητα γραπτής ανταπόκρισης σε ερευνητικά εργαλεία τύπου ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται στην έρευνα προέκυψε από τον συνδυασμό δύο σταθμισμένων ερευνητικών εργαλείων: α) της Κλίμακας Σύγκρουσης Μεταξύ Συνομηλίκων (Peer Conflict Scale - PCS) και β) της Κλίμακας Δυσφορίας στη Ματαίωση (The Frustration Disconfort Scale). Στην έρευνα θα τηρηθεί πλήρως η ανωνυμία των υποκειμένων έρευνας, ενώ τα εξεγόμενα πορίσματα θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για ερευνητικούς και επιστημονικούς σκοπούς.

 

booksΣτo πλαίσιo εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με τον Δρ. Φύκαρη Ιωάννη, Επίκουρο Καθηγητή, πραγματοποιείται  στο Σχολείο μας έρευνα με θέμα: «Συγκριτική προσέγγιση των διδακτικών αρχών των αναλυτικών προγραμμάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η περίπτωση της Φιλανδίας, Αγγλίας και Ελλάδας», από την Υποψήφια Διδάκτορα Μαρία Μπίμπα.

Η έρευνα προβλέπεται να υλοποιηθεί μέσα στο χρονικό διάστημα, από 1 Μαρτίου έως 31 Μαΐου 2019 και περιλαμβάνει δύο (2) διδακτικές ώρες ανά τμήμα (στις τάξεις Α', Γ' και Ε'), μία (1) ώρα Γλώσσα και μία (1) ώρα Μαθηματικά. Σκοπός της έρευνας είναι να συσχετισθούν και συγκριθούν οι διδακτικές αρχές που εντοπίζονται στα αναλυτικά προγράμματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), μέσω δείγματος χωρών που απαρτίζεται από τις χώρες της Φιλανδίας, Αγγλίας και Ελλάδας. Επιχειρείται, δηλαδή, να εντοπιστούν και να αναδειχτούν οι διδακτικές αρχές των αναλυτικών προγραμμάτων και να διαπιστωθεί κατά πόσο αξιοποιούνται ή διαφοροποιούνται σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ.

Κατά την υλοποίηση της εν λόγω έρευνας, τμήμα της οποίας αποτελεί η έρευνα στα Δημοτικά Σχολεία, θα εφαρμοστεί η συγκριτική μέθοδος εντοπισμού και ανάδειξης των διδακτικών αρχών καθώς και η εξήγηση-ερμηνεία των ομοιοτήτων και διαφορών τους με την αξιοποίηση των ακόλουθων ερευνητικών τεχνικών: α) Το ερωτηματολόγιο για τους εκπαιδευτικούς για την ανίχνευση των απόψεων και των στάσεών τους, σχετικά με το προς μελέτη ζήτημα, β) Η παρατήρηση σε σχολικές τάξεις των επιλεγμένων χωρών για την καταγραφή του πως εφαρμόζονται στην πράξη οι διδακτικές αρχές των αναλυτικών προγραμμάτων. Η παρατήρηση επικεντρώνεται στον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν και στην απήχηση που έχει η διδασκαλία τους στους μαθητές, ενώ συμβάλλει στον εντοπισμό και την καταγραφή των διδακτικών αρχών που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία, γ) Η ανάλυση περιεχομένου (ποιοτική και ποσοτική) στα αναλυτικά προγράμματα των υπό έρευνα χωρών του δείγματος για τον εντοπισμό και την ανάδειξη των διδακτικών αρχών που τα διέπουν. 

Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε έναν Κόσμο που Αλλάζει

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο: "Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε έναν Κόσμο που Αλλάζει: Ερευνητικές και Εφαρμοσμένες Προσεγγίσεις", που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 25-27 Μαίου 2016, η κ. Ζαρρα-Φλούδα Μαρία Διευθύντρια του 1ου ΠΔΣ Ιωαννίνων, η κ. Μάκη Αικατερίνη και η κ. Νικολού Αγγελική, εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας, παρουσίασαν την εισήγηση με τίτλο "Τα δικαιώματα των παιδιών - Ένα χελιδόνι για τους πρόσφυγες"

Το πρόγραμμα "Τα δικαιώματα των παιδιών - Ένα χελιδόνι για τους πρόσφυγες", σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια της εκπαιδευτικής δράσης "Teachers4Europe" και αποτελείται από μια σειρά δραστηριοτήτων και δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Α' τάξη (Σχ. έτος 2015-2016) του Σχολείου μας. Σκοπός του προγράμματος ήταν οι μαθητές και αυριανοί ενεργοί πολίτες να οικοδομήσουν τη γνώση πάνω σε θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μάθουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, να προσεγγίσουν την έννοια της «διαφορετικότητας» και της αποδοχής του «άλλου» και να έρθουν σε επαφή με το ευαίσθητο θέμα της προσφυγιάς, ένα θέμα απόλυτα επίκαιρο, το οποίο ταλανίζει, την Ευρώπη, αλλά και τον κόσμο ολόκληρο.

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση που έγινε στο συνέδριο καθώς και τα βίντεο που παρουσιάστηκαν εδώ.

angerΣτα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμες της Aγωγής», κατεύθυνση  «Συμβουλευτική Εφαρμοσμένη σε Εκπαιδευτικά και Κοινωνικά Πλαίσια», σε συνεργασία με τον κ. Μπρούζο Ανδρέα, καθηγητή  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων, πραγματοποιείται  στο Σχολείο μας έρευνα με θέμα: «Ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διαχείριση του θυμού».

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στη  Β? τάξη (σχ. έτος 2015-2016)  και  περιλαμβάνει δέκα εβδομαδιαίες συναντήσεις, εκ  των  οποίων η πρώτη και η τελευταία αφορούν στην συμπλήρωση ερωτηματολογίων (Strengths and Difficulties Questionnaire και Behavioral Anger Response Questionnaire). Στο  πλαίσιο των υπολοίπων οκτώ  συναντήσεων διεξάγονται δραστηριότητες (ζωγραφική, ανάγνωση παραμυθιού, παιχνίδι ρόλων  κ.ά) που έχουν ως στόχο  την αναγνώριση, κατανόηση και διαχείριση του συναισθήματος του θυμού.

Κύλιση στην Αρχή